Yhdistyksen säännöt

Säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Pianoaura ry ja sen kotipaikka on Turku.
 2. Yhdistys on kaksikielinen, yhdistyksen kielinä suomi ja ruotsi.
 3. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää pianomusiikin ja pianonsoiton asemaa Varsinais-Suomessa. Yhdistyksen pyrkimyksenä on edistää eri musiikkioppilaitosten ja instituutioiden välistä yhteistyötä niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Yhdistys järjestää konserttitoimintaa, luentoja, kursseja ja seminaareja, kulttuurialan toimijoiden välisiä keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia ja tekee esityksiä musiikkioppilaitosten sekä kaupunkien ja kuntien viranomaisille pianomusiikin esittämiseen ja opiskeluun liittyvistä asioista.

Yhdistys harjoittaa alaansa liittyvää tiedotustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltä jäsenmaksua. Yhdistys voi omistaa kiinteää sekä irtainta omaisuutta, ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia ja sekä toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä, rahakeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan.

 1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi liitytään osoittamalla kirjallinen hakemus yhdistyksen hallitukselle. Varsinaiseksi jäseneksi hakevalta edellytetään pedagogista tai taiteellista kokemusta, sitoutumista yhdistyksen tavoitteisiin sekä yhdistyksen sääntöjen noudattamista. Jokaisen hallituksen hyväksymän varsinaisen jäsenen nimi kirjataan kokonaisuudessaan jäsenrekisteriin. Kannatusjäseneksi yhdistykseen voi liittyä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea sen toimintaa. Myös kannatusjäsenistä pidetään jäsenrekisteriä. Yhdistyksellä voi myös olla kunniajäseniä, jotka nimittää yhdistyksen kokous.
 1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siita kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa kahden vuoden ajalta ja jäsen voidaan erottaa, jos hän on toiminut muutoin vastoin yhdistyksen sääntöjä.
 1. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
 1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 varsinaista jäsentä sekä 4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä ovat paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jompikumpi edellä mainituista yhdessä jonkun muun hallituksen määräämän jäsenen kanssa.
 1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tammikuun loppuun mennessä, joka viimeistään helmikuun loppuun mennessä jättää lausuntonsa hallitukselle vuosikokousta varten käsiteltäväksi.
 1. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle sähköpostitse tai tarvittaessa postitse vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
 1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä:

 1. se mielipide, jota kannattaa yli puolet läsnäolevista jäsenistä
 2. äänten mennessä tasan, se mielipide jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa
 3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.
 1. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  7. vahvistetaan toimintavuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

 1. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen toimintaan liittyvän tarkoituksen edistämiseen, yhdistyksen kokouksen purkamisesta päättävällä päätöksellä lahjoituksina musiikkialan oppilaitoksille tai muille oppilaitoksille tai instituutioille. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.