Yhdistyksen säännöt

Pianoaura ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Pianoaura ry ja sen kotipaikka on Turku.
 2. Yhdistys on kaksikielinen, yhdistyksen kielinä suomi ja ruotsi. 
 3. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia pianomusiikin asemaa sekä edistää sen esittämisen, opiskelun ja harrastamisen edellytyksiä Varsinais-Suomen alueella. Yhdistys tekee yhteistyötä alaansa liittyvien yleishyödyllisten yhdistysten, oppilaitosten sekä muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys järjestää konsertti- ja koulutustoimintaa sekä kilpailuja. Yhdistys voi järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia opinto-, konsertti- ja kilpailumatkoja. Yhdistys voi tehdä pianonsoiton esittämistä ja opetusta edistäviä aloitteita musiikkioppilaitoksille ja viranomaisille ja voi järjestää tiedotus-, keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia. Yhdistys harjoittaa toimialaansa liittyvää tiedotustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua. Yhdistys voi omistaa kiinteää sekä irtainta omaisuutta, ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia ja sekä toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan. Yhdistys voi myydä mainostilaa tapahtumaesitteissään, kotisivuillaan ja muissa julkaisuissaan ja myydä julkaisutuotteitaan.
 4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi liitytään osoittamalla kirjallinen hakemus yhdistyksen hallitukselle, joka hyväksyy uudet jäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi hakevalta edellytetään sitoutumista yhdistyksen tavoitteisiin sekä yhdistyksen sääntöjen noudattamista. Jokaisen hallituksen hyväksymän varsinaisen jäsenen nimi kirjataan kokonaisuudessaan jäsenrekisteriin. Kannatusjäseneksi yhdistykseen voi liittyä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea sen toimintaa. Myös kannatusjäsenistä pidetään jäsenrekisteriä. Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä, jotka nimittää yhdistyksen hallitus. 
 5. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa kahden vuoden ajalta. Jäsen voidaan erottaa, jos hän on toiminut muutoin vastoin yhdistyksen sääntöjä. 
 6. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 
 7. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, vähintään 2 ja enintään 5 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun puheenjohtaja katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen poissaollessaan varapuheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä ovat paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 8. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jompikumpi edellä mainituista yhdessä jonkun muun hallituksen määräämän jäsenen kanssa. 
 9. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava yhdistyksen toiminnantarkastajalle viimeistään tammikuun loppuun mennessä, joka viimeistään helmikuun loppuun mennessä jättää lausuntonsa hallitukselle vuosikokousta varten käsiteltäväksi. 
 10. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle sähköpostitse tai tarvittaessa postitse vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden välityksellä. 
 11. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä: 

 1. se mielipide, jota kannattaa yli puolet läsnäolevista jäsenistä 
 2. äänten mennessä tasan, se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa 
 3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. 

12. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus 
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
 7. vahvistetaan toimintavuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet 
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle viimeistään yhtä viikkoa ennen vuosikokousta. 

 1. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen toimintaan liittyvän tarkoituksen edistämiseen, yhdistyksen kokouksen purkamisesta päättävällä päätöksellä lahjoituksina musiikkialan oppilaitoksille tai muille oppilaitoksille tai instituutioille. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Stadgar för Pianoaura rf  

 1. Föreningens namn är Pianoaura rf och dess hemort är Åbo.
 2. Föreningen är tvåspråkig, föreningens språk är finska och svenska.
 3. Föreningens syfte är att främja pianomusikens ställning och  förutsättningarna för framförande, studier och utövning av pianomusik i  Egentliga Finland. Föreningen samarbetar lokalt, nationellt och internationellt med allmännyttiga sammanslutningar, läroanstalter och andra kulturaktörer inom föreningens  verksamhetsområde. Föreningen anordnar konsert- och utbildningsaktiviteter samt tävlingar. Föreningen kan organisera studie-,  konsert- och tävlingsresor inom- och utrikes för sina medlemmar.  Föreningen kan framlägga motioner för musikläroanstalter och myndigheter  för att främja framförande och undervisning av pianomusik, och föreningen  kan anordna informations-, diskussions- och förhandlingstillställningar.  Föreningen bedriver informationsverksamhet inom sitt verksamhetsområde. För att stödja sin verksamhet uppbär föreningen en medlemsavgift av sina  medlemmar. Föreningen kan äga såväl fast som lös egendom, ta emot  testamentsgåvor och andra donationer och arrangera lotterier, basarer och  pengainsamlingar sedan nödvändiga tillstånd erhållits. Föreningen kan  sälja reklamplats i sina evenemangsbroschyrer, på sin webbplats och i  andra publikationer samt sälja publikationer.
 4. Ordinarie medlemskap erhålles efter skriftlig ansökan ställd till  föreningens styrelse, vilken äger bifalla eller avslå ansökan. Envar som  antar föreningens syfte och stadgar kan bli ordinarie medlem i föreningen.  Namnet på varje ordinarie medlem som godkänts av styrelsen anges i sin  helhet i medlemsregistret. Stödmedlemskap i föreningen ges till privatperson eller en rättskapabel sammanslutning som godtar föreningens  syfte och vill stödja dess verksamhet. Även stödmedlemmar registreras.  Föreningen kan ha hedersmedlemmar som utses av föreningens styrelse. 
 5. En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta hos  föreningens styrelse eller styrelseordförande eller genom att vid  föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. En  medlem som låtit bli att betala sin medlemsavgift i två år anses ha utträtt.  En medlem som i övrigt brutit mot föreningens stadgar kan uteslutas.  
 6. Årsmötet beslutar om storleken av den årliga medlemsavgift som  uppbärs av de olika medlemskategorierna. Hedersmedlemmar betalar  ingen medlemsavgift.  
 7. Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som väljs på årsmötet.  Styrelsen består av ordförande, minst 2 och högst 5 ordinarie medlemmar  samt 2 suppleanter. Styrelsens mandatperiod är tiden mellan årsmöten.  Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser inom eller utom sig  sekreterare, kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen  sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden eller, då denne har  förhinder, på kallelse av vice ordföranden, när ordföranden anser det vara  befogat eller när minst två styrelsemedlemmar kräver det. Styrelsen är  beslutför när ordföranden eller, då denne har förhinder, vice ordföranden  och två styrelsemedlemmar är närvarande. Omröstningarna avgörs med  enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val  avgör emellertid lotten.  
 8. Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med  sekreteraren eller något av ovanstående tillsammans med en annan  medlem som utses av styrelsen.  
 9. Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödiga  handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse ska överlämnas till  verksamhetsgranskaren senast i slutet av januari månad.  Verksamhetsgranskaren ska ge sitt utlåtande till styrelsen senast i slutet av  februari för behandling på årsmötet.  
 10. Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dygn före  mötet genom e-post eller vid behov brevledes. Då styrelsen eller  föreningens möte så beslutar är deltagande i föreningsmöte också möjligt per post eller genom datakommunikation.
 11. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag  senast före utgången av mars månad. Ett extra möte hålls då föreningens  styrelse anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondel (1/10) av  föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen  för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom en månad från den  tidpunkt då kravet på mötet framställts. Vid föreningens möten har varje  medlem en röst. Vid föreningens möten har stödmedlemmar och  hedersmedlemmar närvaro- och talerätt.  

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna:  

 1. den åsikt som har understöd av mer än hälften av de närvarande  medlemmarna  
 2. om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst  
 3. beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen eller  överlåtelse av huvuddelen av föreningen skall fattas vid föreningens möte  med minst tre fjärdedels majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. 

12.  Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötets öppnande  
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid  behov två rösträknare  
 3. konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet  
 4. godkännande av föredragningslistan för mötet 
 5. presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och  verksamhetsgranskarens utlåtande  
 6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för  styrelsen  
 7. fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan, budget och  medlemsavgifternas storlek  
 8. val av styrelsens ordförande och övriga medlemmar  
 9. val av en verksamhetsgranskare jämte suppleant  
 10. behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden  

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid  föreningens årsmöte ska därom skriftligen meddelas till styrelsens  ordförande senast en vecka före årsmötet.  

 1. Beslut om ändring av stadgarna och upplösning av föreningen skall  fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de  röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om  ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen  upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på  ett sådant sätt som det upplösande mötet beslutar genom donation till  musikläroanstalter eller andra läroanstalter eller institutioner. Även när  föreningen blir upplöst används medlen för detta syfte.